O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv